Software - Hardware - IT Services
Hãng Veeam
Veeam
Veeam là một công ty công nghệ thông tin tư nhân phát triển phần mềm sao lưu, phục hồi thảm họa và quản lý dữ liệu thông minh cho các cơ sở hạ tầng ảo, vật lý và đa đám mây.